Shabbat shalom amados ahim y ahoiot compárto esta bella hallel

shabbat shalom aleihem.


Shalom Escudriñando Toráh Escudriñando Toráh Escudriñando Toráh Escudriñando Toráh Sonando el shoffar halleluyah omein omein