shabbat shalom amados ahim y ahoiot una hallel bella YAHWEH YAHSHUA los bendiga.

shalom aleihem.